Notice: Undefined index: language_id in /home/wbhywfbsml/domains/e-system.waw.pl/public_html/modules/twengafeed/twengafeedabstract.php on line 57
Regulamin sklepu - SYSTEM e-system.waw.pl

  REGULAMIN SKLEPU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kratki.waw.pl prowadzony jest przez firmę System Marcin Barwicki z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24/26 paw.154 00-716 Warszawa , telefon: 22 559-11-54, e-mail: System1@op.pl , NIP: 113-090-26-41, REGON: 012841144, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.e-system.waw.pl
3. Definicje:
a) Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.e-system.waw.pl
b) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Sprzedawca - System Marcin Barwicki z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24/26 paw.154 00-716 Warszawa , telefon: 22 559-11-54, e-mail: system1@op.pl , NIP: 113-090-26-41, REGON: 012841144 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
d) Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
f) Dni kalendarzowe - wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,?
g) Formularz rejestracji - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
h) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
i) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
j) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
k) Oferta indywidualna - oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
l) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
m) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
n) Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
o) Promocja - ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
p) Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
r) Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
 c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: system1@op.pl
6. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.e-system.waw.pl , niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 c) złożenie Zamówienia telefonicznie.
4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu.
10. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt telefoniczny 22 559-11-54 lub wysyłając e-maila na adres: system1@op.pl
11. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 7 dni roboczych.
12. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
13. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT).
3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
 a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 c) płatność za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania wpłaty na poniżej wskazane konto bankowe Sprzedawcy:


System Marcin Barwicki

ul. Bartycka 24/26 paw.154

00-716 Warszawa

 
ING: 15 1050 1054 1000 0090 6273 9934


6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
7. W celu realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy.

 

§4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
 b) dostarczenie Produktów przez firmę kurierską.
2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
5. Zakupy powyżej 1000zł. koszt wysyłki pokrywa sprzedawca(z wyjątkiem paczek o nietypowych wymiarach , oraz wysyłek paletowych)?-koszt takiej wysyłki jest ustalany z Kupującym.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 

§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody.

3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.

 4. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres system1@op.pl  

 5. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
 6. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.

7. Postanowienia punktów 1 - 6 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 

§6. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Kupujący jest proszony o przesłanie opisanej reklamacji do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: system1@op.pl  

3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:

System Marcin Barwicki
ul. Bartycka 24/26 paw.154
00-716 Warszawa

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
8. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego - a w szczególności monitora - nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.


§7. GWARANCJA

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).
3. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany - w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność.
6. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Będąc konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie prosimy przesłać:

- pisemnie na adres:

System Marcin Barwicki

ul. Bartycka 24/26 paw.154

00-716 Warszawa

- w formie elektronicznej na adres poczty:

System1@op.pl

Prawo od odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadkach:

1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

11. zawartej w drodze aukcji publicznej

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 §9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: system1@op.pl  lub zadzwonić pod numer telefonu 22 559-11-54

 

§10.POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Obsługa sklepu została odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest firma System Marcin Barwicki z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24/26 paw.154, 00-716 Warszawa, Tel.: 22 559-11-54, e-mail: system1@op.pl , NIP: 113-090-26-41, REGON: 012841144, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko - podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą
- Adres zamieszkania - jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego produktu.
- Nr telefonu - zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak produktu w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
- Adres email - poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Tobą.
- Adres - informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
- Cookies - nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
- Dokonując zakupu w naszym Sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję.
- Rejestracja w bazie Klientów - jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym,

5. Każdy Użytkownik naszego Sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak dane dostępu do Twojego konta bankowego.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail pod adres: system1@op.pl

§11.POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

1) przedsiębiorca - ?System? Marcin Barwicki z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 24/26 paw.154 00-716 Warszawa

2) administrator danych - Marcin Barwicki

3) użytkownik systemu - to osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym przedsiębiorcy. Użytkownikiem może być pracownik przedsiębiorcy, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż lub praktyki u przedsiębiorcy, (współpracownik);

4) identyfikator użytkownika - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

5) hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;

6) uwierzytelnianie - działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;

7) integralność danych - właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

8) poufność danych - właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom.

9)każdy użytkownik systemu dopuszczony do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych powinien posiadać odrębny, jednoznacznie identyfikujący go login.

10)wprowadza się obowiązek uwierzytelnienia własnego loginu poprzez podanie hasła.

11)dane osobowe gromadzone są wyłącznie na dyskach twardych. Zabrania się gromadzenia danych osobowych na innych nośnikach danych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą administratora danych, dane osobowe można przetwarzać na innych nośnikach.

12)za zabezpieczenie danych osobowych przechowywanych w tradycyjnych rejestrach papierowych odpowiada administrator danych lub osoby przez niego upoważnione.

13)logowanie do systemu następuje po podaniu identyfikatora oraz hasła dostępu.

14)użytkownik systemu jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych wyświetlanych przez system przed osobami nie mającymi uprawnień.

15) zawieszenie pracy polega na opuszczeniu stanowiska pracy bez wylogowania się i jest dopuszczalne tylko w przypadku pozostania w pomieszczeniu.

16)zabrania się opuszczania stanowiska pracy bez wcześniejszego wylogowania z systemu z zastrzeżeniem pkt 15

17) zakończenie pracy polega na wylogowaniu się z systemu i wyłączeniu komputera.

18)administrator danych lub osoba przez niego upoważniona monitoruje logowanie oraz wylogowanie się użytkowników, a także nadzoruje zakres przetwarzanych przez nich zbiorów danych.

19)system obejmuje się ochroną antywirusową polegającą na skanowaniu stacji roboczych programem antywirusowym.

20)skanowanie stacji roboczych wykonywane jest co najmniej raz w tygodniu przez administratora danych lub osobę przez niego upoważnioną.

21)użytkownicy systemu mają obowiązek skanowania każdego zewnętrznego    elektronicznego nośnika informacji, a także plików danych pobieranych z zasobów sieci internetowej oraz otrzymanych w poczcie elektronicznej.

22)w celu zabezpieczenia systemu przed ingerencją z zewnątrz, systemy posiadają włączone firewalle.

23)przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej system jest chroniony zasilaczami awaryjnymi (UPS).

24)każda jednostka komputerowa jest zabezpieczona hasłem do BIOS-a.

25)administrator danych lub osoba przez niego upoważniona monitoruje stan systemu, ruch użytkowników w sieci oraz próby ingerencji z zewnątrz w system.

§12.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego ? zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3.Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo ? o ile zostało to wyraźnie wskazane ? niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

4.Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: System1@op.pl, numer telefonu: 601352119 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 §13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 a) niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
 b) działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
 c) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
 d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.e-system.waw.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
 e) skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.e-system.waw.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 f) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 g) za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 23 stycznia 2015 roku.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Zawartość Internetowego Sklepu www.e-system.waw.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.e-system.waw.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

7. Internetowy sklep www.e-system.waw.pl nie wypożycza sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

8. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

10. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.